the b’laans of lamlifew
a living museum

Posted by in culture

I kgetu gu de bong banwe Muna de kdee Mne gu de Dwata kafye laweh. De ksakay gu de aweng mayeng, mdel i do kfe Do kmangil ago de kelil, ende teen gu banwe Elmingil ago di kwanan, ye lego teen labon bukay kento gu kurong, ye fandam go Dwata, ko lende ge di lawil gu La gamsakay agu eweng mayeng gembet ani, naku lende malbang to tmebeng la gafat ago de banwe ni Tay kafye de lawil go na di dadto tmabeng di gami Doen man dad nga flinge…read more